Metody

METODA DOBREGO STARTU:

Celem Metody Dobrego Startu jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka. Metoda ta służy przygotowaniu do nauki czytania i pisania, często jest także wykorzystywana w terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Aktywizuje i integruje percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, funkcje językowe, myślenie symboliczne oraz umiejętności grafomotoryczne.

Zajęcia prowadzone tą metodą są ciekawe, dzieci poznają na nich piosenki, proste znaki symboliczne odwołujące się do ich treści.

PEDAGOGIKA ZABAWY:

Zabawa jest podstawową formą aktywności małego dziecka, dlatego wykorzystuje się ją w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Pedagogika zabawy jest zbiorem metod aktywizujących, których myślą przewodnią jest „uczymy bawiąc i bawimy ucząć”.

Zabawa staje się punktem wyjścia do różnych działań opartych na ruchu, śpiewie, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej, czy konstrukcyjnej.

Zabawa zorganizowana w taki sposób daje dzieciom radość, możliwość wyrażania emocji, rozwija wiedzę i umiejętności, a także uczy komunikowania się i współdziałania w grupie.

METODA WERONIKI SHERBORNE:

Zajęcia te służą rozwijaniu poprzez ruch sprawności, świadomości własnego ciała, działania w przestrzeni oraz nawiązywania kontaktu z innymi. Celem tej metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, korygowanie występujących dysharmonii, czy innych, ewentualnych zaburzeń rozwoju. Ćwiczenia prowadzone tą metodą rozwijają poczucie tożsamości, sprzyjają budowaniu wiary we własne możliwości.

AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI WG BATII STRAUSS

Metoda ta ma na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej przez aktywne uczestniczenie w poznawanym utworze, wykonywanie odpowiednio dobranych ruchów rytmicznych, tanecznych, czy grę na instrumentach.

Rozwija wyobraźnię dźwiękową umożliwiając dziecku wystąpienie w roli współwykonawcy jak i dyrygenta jednocześnie zapewniając większą atrakcyjność zajęć.

METODA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI (FINGER PAINTING)

polegająca na swobodnym malowaniu farbami po arkuszu papieru za pomocą palców. Metoda ta ma wiele wspólnego z naturalną skłonnością dzieci do „paćkania się”
w substancjach kleistych, błotnych. Wspomaga pokonywanie lęków, wzmacnia wiarę w swoje możliwości, pobudza ekspresję twórczą, swobodę oraz płynność ruchów.

MUZYKOTERAPIA

to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę
i organizm człowieka. Muzyka gra na bardzo różnych emocjach. Ta wyciszająca relaksuje mięśnie, pogłębia oddech, obniża tętno i ciśnienie krwi, może złagodzić ból
i zmniejszyć poziom niepokoju. Muzyka może też być aktywna i pobudzająca do działania. Wówczas w czasie zajęć pojawia się śpiew, gra na instrumentach
i improwizacja ruchowa.

METODA KNILLÓW

jest to swoistego rodzaju trening zaznajamiający dziecko ze schematem ciała, rozwijający kontakt społeczny, ruch oraz świadomość własnego ciała i jego możliwości sprawcze. Poprzez kontakt fizyczny z opiekunem dziecko nabywa bazowe poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie i otwartość na świat. W metodzie tej ważnym elementem jest ruch i muzyka. Poprzez ruch kierujemy uwagą dziecka
i pobudzamy jego zainteresowanie. Muzyka natomiast towarzyszy wszystkim wykonywanym czynnościom i poprzez swój powtarzalny układ ułatwia wykonywanie zawartych w programie ćwiczeń ruchowych, zwiększa i stymuluje równowagę dziecka, kieruje ją i motywuje do określonej aktywności. Dziecko słysząc muzykę domyśla się, co może się zdarzyć i jakie ruchy należy w danym momencie wykonać.