RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Dzieci – Wychowanków Przedszkola, jest Przedszkole Niepubliczne Kulka, znajdujące się w Wirach, przy ul. Poznańskiej 43, REGON 365205446, prowadzone przez Ewę Olewińską, NIP 7791989518 (dalej zwane „Administratorem” lub „Przedszkolem”).

Głównym aktem prawnym regulującym zasady przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązki administratora danych oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą, jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”).

Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych, w tym w związku z realizacją uprawnień wymienionych poniżej, mogą Państwo nawiązać:

 1. pisząc na adres Przedszkola podany powyżej,
 2. pod numerem telefonu 575 667 513,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: wiry@przedszkolekulka.pl

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe trzech kategorii osób:

 1. Rodziców/Prawnych opiekunów Wychowanków Przedszkola (zwanych dalej łącznie „Opiekunami”),
 2. Dzieci – Wychowanków Przedszkola,
 3. Osób wskazanych przez Opiekunów jako uprawnione do odebrania Dziecka z Przedszkola (zwanych dalej „Osobami Upoważnionymi”).

W odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, a Opiekunom także w odniesieniu do danych osobowych dotyczących ich Dzieci – Wychowanków, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do dotyczących Państwa lub Państwa Dzieci danych osobowych, czyli prawo do uzyskania wskazanych w art. 15 RODO informacji, w tym o zakresie przetwarzanych przez Administratora danych oraz o celach i okresie ich przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe i uzupełnienia danych niekompletnych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, w szczególności: danych przetwarzanych niezgodnie z prawem oraz takich, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, danych przetwarzanych na podstawie zgody – po jej cofnięciu;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, w szczególności w przypadku kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem oraz danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do celów, dla których zostały one zebrane;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana lub Państwa Dziecka szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). W razie wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestania przetwarzania dotyczących Pani/Pana/Państwa Dziecka danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Opiekunowie – w zakresie swoich danych osobowych i danych swoich Dzieci, oraz Osoby upoważnione – w zakresie swoich danych osobowych przekazanych przez siebie Administratorowi, mają także prawo do otrzymania danych osobowych, jakie są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody oraz w sposób zautomatyzowany, dostarczonych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

Administrator informuje, iż nie będzie:

 1. przetwarzać Państwa danych osobowe ani danych osobowych Państwa Dzieci w celach marketingu bezpośredniego (chyba, że udzielą Państwo Administratorowi wyraźnej zgody na przetwarzanie danych w takim celu);
 2. podejmować w oparciu o Państwa dane osobowe ani dane osobowe Państwa Dzieci zautomatyzowanych decyzji, dane te nie będą także profilowane;
 3. przekazywać Państwa danych osobowe ani danych osobowych Państwa Dzieci do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII OSÓB.

DANE OSOBOWE OPIEKUNÓW

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe podane mu przez Państwa, w postaci:

 1. imion i nazwisk,
 2. adresu zamieszkania,
 3. podanych danych kontaktowych, takich jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 4. serii i numeru dokumentu tożsamości,
 5. danych identyfikacyjnych Państwa Dziecka,
 6. danych dotyczących Państwa sytuacji rodzinnej lub finansowej – o ile ich podanie było konieczne dla zawarcia, ustalenia warunków lub wykonania umowy zawartej przez Państwa z Przedszkolem i zostały przez Państwa podane,
 7. numeru rachunku bankowego,
 8. podanych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej lub wychowawczej Państwa Dziecka,
 9. wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny rejestrujący zdarzenia na zewnątrz budynku Przedszkola,
 10. wizerunku zarejestrowanego w ramach prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video podczas zajęć i wydarzeń organizowanych przez Przedszkole – o ile wyrazili Państwo na to stosowną zgodę.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 1. w zakresie określonym w punktach 1 – 6 jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola, a odmowa podania tych danych skutkować będzie niemożnością zawarcia takiej umowy;
 2. w zakresie określonym w punktach 1 – 9 może być niezbędne do należytego wykonania umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola i odmowa ich podania lub żądanie ich usunięcia może skutkować niemożnością wykonania części lub wszystkich obowiązków wynikających z tej umowy, w przypadku, w jakim niemożliwe do wykonania okażą się z tego powodu istotne obowiązki Administratora lub znacząca część jego obowiązków umownych, skutkiem może być konieczność rozwiązania umowy; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie takich obowiązków w przypadku odmowy podania danych lub żądania ich usunięcia (w tym w wyniku wniesienia sprzeciwu).

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w niżej określonych celach i na wskazanej niżej podstawie prawnej:

 1. w celu zawarcia z Państwem umowy o przyjęcie Państwa Dziecka do Przedszkola oraz w celu podjęcia czynności przed zawarciem takiej umowy na Państwa żądanie (tj. w celu wykonania czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyjęcie Dziecka do Przedszkola); w celu wykonania zawartej z Państwem umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola, w szczególności w celu wykonania obowiązków zapewnienia Dziecku bezpieczeństwa, współpracy kadry Przedszkola z Opiekunami, w celu rozliczeń wynikających z tej umowy – na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celach księgowych i rachunkowych, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w tym przepisów podatkowych, prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji dotyczącej Dziecka – na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu nawiązania kontaktu w istotnych sprawach dotyczących Wychowanka (np. zawiadomienie o złym samopoczuciu, wypadku itp.) – na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi lub wynikającymi z zawartej z Państwem umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola – na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w zakresie wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przyległym do Przedszkola, w tym ograniczenia dostępu do Przedszkola osobom niepożądanym i nieuprawnionym, co stanowi cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w zakresie wizerunku zarejestrowanego w ramach prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video podczas zajęć i wydarzeń organizowanych przez Przedszkole, Pani/Pana imienia lub nazwiska oraz imienia lub nazwiska Państwa Dziecka – w celu promocji Przedszkola i dokumentowania zdarzeń z funkcjonowania Przedszkola, w szczególności poprzez prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i video z uroczystości, wydarzeń lub zajęć organizowanych w Przedszkolu, umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej Przedszkola i w mediach społecznościowych (Facebook), o ile wyrazili Państwo stosowną zgodę – na podstawie określonej w art. 6 ust.1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (pkt. 6 powyżej), Administrator może rozpocząć przetwarzanie danych dopiero po udzieleniu przez Państwa stosownej zgody, której udzielenie jest dobrowolne. Raz udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym czasie wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po cofnięciu zgody Administrator zaprzestanie wykorzystywania danych w celu i w zakresie objętym takim oświadczeniem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. przez okres obowiązywania umowy o przejęcie Dziecka do Przedszkola,
 2. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania,
 3. w zakresie wizerunku utrwalonego przez monitoring wizyjny – przez okres 30 dni od utrwalenia;

a po okresie wskazanym powyżej, przez okres istnienia podstawy prawnej do takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas, w jakim będzie to niezbędne dla wykonania obowiązków Administratora wynikających z prawa lub dla realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej niż przez 10 lat lub do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z umową o przyjęcie Dziecka do Przedszkola.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora następującym kategoriom podmiotów: podmiotom, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazania takich danych (np. urzędom skarbowym), bankom, podmiotom którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu w związku z działalnością Przedszkola i wykonaniem umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola (np. dostawcom usług IT i usług księgowych), ubezpieczycielom, podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w związku z organizacją wycieczek i wydarzeń w Przedszkolu (np. biurom podróży).

Dane osobowe, w zakresie określonym w punkcie 5 powyżej, mogą być udostępnione nieograniczonej kategorii podmiotów w związku z ich publikacją na  stronie internetowej lub profilu Przedszkola w mediach społecznościowych.

DANE OSOBOWE WYCHOWANKÓW RZEDSZKOLA

Administrator przetwarza następujące kategorie danych Wychowanków:

 1. dane identyfikacyjne Dziecka, takie jak: imię, nazwisko Dziecka, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania;
 2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych Dziecka, np. wynikające z orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 3. dane identyfikacyjne i teleadresowe Opiekunów Dziecka, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
 4. informacje na temat sytuacji rodzinnej lub wychowawczej Dziecka, w tym informacje o opiekunach prawnych, rodzeństwie i osobach zamieszkujących z Dzieckiem – o ile zostały podane;
 5. informacje na temat rozwoju i stanu zdrowia Dziecka, w tym alergii, chorób przewlekłych;
 6. informacje o frekwencji i postępach edukacyjnych Dziecka, w tym informacje o wynikach edukacyjnych, wynikach w konkursach i zawodach;
 7. wizerunek zarejestrowany przez monitoring wizyjny rejestrujący zdarzenia na zewnątrz budynku Przedszkola;
 8. wizerunek zarejestrowany podczas prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video podczas zajęć i wydarzeń organizowanych przez Przedszkole.

Podanie przez Państwa danych osobowych Wychowanka jest dobrowolne, jednak:

 1. w zakresie danych, o jakich mowa w punktach 1 powyżej, jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola, a odmowa podania tych danych skutkować będzie niemożnością zawarcia takiej umowy;
 2. w zakresie określonym w punktach 1 – 7 może być niezbędne do należytego wykonania obowiązków Przedszkola wynikających z prawa, w tym w szczególności do zapewnienia Dziecku należytej opieki i bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu (np. informacje o chorobach przewlekłych, alergiach) i odmowa ich podania lub żądanie ich usunięcia (w tym cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, o jakiej mowa w punkcie 3 poniżej) może skutkować niemożnością wykonania części lub wszystkich obowiązków, a także koniecznością rozwiązania umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków, o jakich mowa powyżej, w przypadku odmowy podania danych lub żądania ich usunięcia (w tym w wyniku wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych).

Dane Wychowanków przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na wskazanej niżej podstawie:

 1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu zawarcia i należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola oraz statutu Przedszkola, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi lub związanymi z zawartą z Państwem umową o przyjęcie Dziecka do Przedszkola – na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f ROD;
 2. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), w tym w celu sprawowania należytej opieki nad Dzieckiem, realizowania celów dydaktyczno-wychowawczych, wspierania całościowego rozwoju Dziecka – na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w zakresie danych szczególnych kategorii, tj. danych o stanie zdrowia Dziecka, o ile wyrazili Państwo stosowną zgodę – w celu zapewnienia mu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu – na podstawie określonej w art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. w zakresie wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przyległym do Przedszkola, w tym ograniczenia dostępu do Przedszkola osobom niepożądanym i nieuprawnionym, co stanowi cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 5. w zakresie wizerunku zarejestrowanego podczas prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video podczas zajęć i wydarzeń organizowanych przez Przedszkole, imienia lub nazwiska Dziecka oraz imienia lub nazwiska Opiekunów Dziecka – w celu marketingu i promocji Przedszkola i dokumentowania zdarzeń z funkcjonowania Przedszkola, w szczególności poprzez prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i video z uroczystości, wydarzeń lub zajęć organizowanych w Przedszkolu, umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej Przedszkola i w mediach społecznościowych (Facebook), o ile wyrazili Państwo stosowną zgodę – na podstawie określonej w art. 6 ust.1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane osobowe Wychowanka przetwarzane są na podstawie zgody (pkt. 3 i 5 powyżej), Administrator może rozpocząć przetwarzanie danych dopiero po udzieleniu przez Państwa stosownej zgody, a udzielenie zgody jest dobrowolne. Raz udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym czasie wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po cofnięciu zgody Administrator zaprzestanie wykorzystywania danych w celu i w zakresie objętym takim oświadczeniem, chyba że obowiązek dalszego przetwarzania takich danych będzie wynikał z przepisów prawa.

Dane osobowe Wychowanków będą przetwarzane:

 1. przez okres obowiązywania umowy o przejęcie Dziecka do Przedszkola,
 2. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania,
 3. w zakresie wizerunku utrwalonego przez monitoring wizyjny – przez okres 30 dni od utrwalenia;

a po okresie wskazanym powyżej, przez okres istnienia podstawy prawnej do takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas, w jakim będzie to niezbędne dla wykonania obowiązków Administratora wynikających z prawa lub dla realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej niż przez 10 lat lub do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z umową o przyjęcie Dziecka do Przedszkola.

Dane osobowe Wychowanków mogą być przekazywane przez Administratora następującym kategoriom podmiotów: podmiotom, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazania takich danych (np. dyrektor szkoły, w obwodzie której Dziecko mieszka), podmiotom którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu w związku z działalnością Przedszkola i wykonaniem umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola (np. dostawcom usług IT), ubezpieczycielom, podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w związku z organizacją wycieczek i wydarzeń w Przedszkolu (np. biurom podróży).

Dane osobowe, w zakresie określonym w punkcie 4 powyżej, mogą być udostępnione nieograniczonej kategorii podmiotów w związku z ich publikacją na  stronie internetowej lub profilu Przedszkola w mediach społecznościowych.

DANE OSOBOWE OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Osób Upoważnionych:

 1. imię, nazwisko,
 2. seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 3. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu,
 4. wizerunek zarejestrowany przez monitoring wizyjny rejestrujący zdarzenia na zewnątrz budynku Przedszkola.

Dane Osób Upoważnionych, o jakich mowa w punktach 1 – 3 powyżej, są przekazywane Administratorowi przez Opiekunów.

Dane Osób Upoważnionych Administrator przetwarza w celu zapewnienia bezpieczeństwa Wychowankom poprzez zapewnienie, aby każde dziecko mogło zostać odebrane z Przedszkola wyłącznie przez osoby do tego umocowane przez Opiekuna dziecka, a także w celu nawiązania kontaktu z Osobami Upoważnionymi w sprawach związanych z odbiorem Dziecka z Przedszkola i w sprawach nagłych (np. zachorowanie lub wypadek w sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu z Opiekunem Dziecka), a w zakresie wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przyległym do Przedszkola, w tym ograniczenia dostępu do Przedszkola osobom niepożądanym i nieuprawnionym – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i Opiekunów (osoby trzecie), na podstawie określonej w art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Wizerunek utrwalony przez monitoring wizyjny będzie przetwarzany przez okres 30 dni, a w przypadku utrwalenia zdarzenia (incydentu) wymagającego wyjaśnienia lub podjęcia określonych czynności przez Przedszkole – do czasu wyjaśnienia incydentu lub zakończenia odpowiednich czynności podjętych w związku z nim. Pozostałe dane osobowe Osób Upoważnionych będą przetwarzane przez okres, w jakim trwało będzie upoważnienie do odbioru Dziecka z Przedszkola udzielone przez Opiekunów Dziecka, nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy o przejęcie Dziecka do Przedszkola.

Dane osobowe Osób Upoważnionych mogą być przekazywane przez Administratora następującym kategoriom podmiotów: podmiotom, którym Administrator ma prawny obowiązek przekazania takich danych (np. policja), podmiotom którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu w związku z działalnością Przedszkola i wykonaniem umowy o przyjęcie Dziecka do Przedszkola (np. dostawcom usług IT).