Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „KULKA”

Żłobek Niepubliczny „Kulka” działa na postawie:

 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm., „ustawa żłobkowa”);
 • niniejszego regulaminu organizacyjnego (Regulamin).

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

 1. Regulamin żłobka określa organizację pracy placówki.
 1. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności:
  • organizację pracy żłobka, w tym ramowy rozkład dnia;
  • sposób sprawowania opieki nad dziećmi;
  • sposób współpracy z rodzicami;
  • zadania personelu żłobka.
 1. Ilekroć w dalszej treści regulaminu użyte zostanie określenie:
 • żłobek – należy przez to rozumieć Żłobek Niepubliczny „Kulka” w Wirach;
 • opiekun – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika żłobka;
 • specjalista – należy przez  to rozumieć  psychologa,   pedagoga,   logopedę, rehabilitanta lub innego terapeutę pracującego w żłobku;
 • rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • dzieci – należy przez to rozumieć wszystkich wychowanków żłobka;
 • ustawa – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r.
  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • organ prowadzący – należy przez to rozumieć Ewę Olewińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Kulka” Ewa Olewińska, z głównym miejscem wykonywania działalności w Wirach (62-051) przy ul. Poznańskiej 43, NIP 7791989518, REGON 361783940.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA

Paragraf 2

 1. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 1 rok życia aż do ukończenia roku, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku oraz obowiązującej umowie.
 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 7:00 do 17:00.
 1. Dziecko w żłobku może przebywać maksymalnie w godzinach jego otwarcia, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, zaleceń lub decyzji właściwych organów, w tym z uwagi na przeciwdziałanie epidemii lub zagrożeniu epidemią.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica, wymiar opieki w żłobku może być wydłużony ponad godziny otwarcia, za zgodą organu prowadzącego i za dodatkową opłatą, którą ustala organ prowadzący.
 1. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5 powyżej, konieczna jest również zgoda Dyrektora żłobka, po przeprowadzonej konsultacji z opiekunami.
 1. Szczegółowe zasady korzystania z usług żłobka określa się w umowie z rodzicami.
 1. Opłaty obowiązujące w żłobku ustalane są przez organ prowadzący.
 1. Szczegóły dotyczące wysokości opłat i sposobów dokonywania wpłat zawarte są w umowach podpisywanych z rodzicami przy przyjęciu dziecka do żłobka każdorazowo w kolejnym roku pobytu dziecka w placówce.

REJESTRACJA OBECNOŚCI

Paragraf 3

 1. Ustala się następującą procedurę rejestrowania obecności pobytu dziecka w żłobku:
 • Poprzez listę odbioru dziecka, którą rodzic/opiekun podpisuje przychodząc po dziecko, wpisując godzinę odbioru dziecka ze żłobka;
 • Opłata za wyżywienie jest rozliczana przez Usługobiorców bezpośrednio z firmą cateringową, zgodnie z przedstawioną przez Żłobek polityką firmy cateringowej dotyczącą sposobów bezpośrednich rozliczeń opłat za wyżywienie dziecka w żłobku

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 Paragraf 4

  1. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku:

7:00 – 8:30 Przyjmowanie dzieci do żłobka

8.30 – 9.00 Czynności higieniczne i śniadanie

9.00 – 10.40 Zajęcia organizowane przez opiekuna oraz specjalistów (w przypadku formalnej możliwości ich prowadzenia i decyzji organu prowadzącego), pobyt na świeżym powietrzu

10.40 – 11.15 Czynności higieniczne i I część obiadu – zupa

11.15 – 13.30 Odpoczynek – sen

13.30 – 14.00 Czynności higieniczne, II część obiadu

14.00 – 14.45 Zajęcia manipulacyjne, kierowane i organizowane przez opiekuna, zabawy swobodne

14.45 – 15.15 Czynności higieniczne i podwieczorek

15.15 – 17.00 Zabawy swobodne, odbiór dzieci ze żłobka

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka, chyba że możliwość korzystania z tych urządzeń jest wyłączona lub ograniczona przez obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, zalecenia lub decyzje właściwych organów albo decyzję organu prowadzącego podjętą z uwagi na przeciwdziałanie epidemii lub zagrożeniu epidemią.
 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

Paragraf 5

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 1. Opiekę nad dziećmi w trakcie ich całego pobytu w żłobku sprawują opiekunowie, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo, poziom wychowania, opieki i edukacji.
 1. Żłobek zapewnia dzieciom właściwe warunki bezpieczeństwa, podczas pobytu na terenie placówki oraz poza nią poprzez:
  • stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.;
  • realizację zadań zapisanych w Regulaminie;
  • zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów na terenie placówki oraz w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem żłobka, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;
  • organizację cyklicznych szkoleń pracowników, w tym w szczególności opiekunów, w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • wyposażenie pomieszczeń żłobka w apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
  • dostosowanie wyposażenia pomieszczeń, w których przebywają dzieci i ogrodu do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci;
  • instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
  • ogrodzenie terenu;
  • wdrażanie wytycznych i zaleceń organów inspekcji sanitarnej.
 1. Dzieci uczęszczające do żłobka mogą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka w danym roku szkolnym uiszczają jego rodzice w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący. Na żądanie rodziców organ prowadzący przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia NNW.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Paragraf 6

  1. Dzieci korzystające ze śniadania powinny być przyprowadzone do żłobka do godziny 8:30.
 1. Do żłobka przyprowadza się tylko zdrowe dziecko, w tym dziecko, co do którego nie zachodzi podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną albo potencjalna możliwość takiego zachorowania z uwagi na kontakt dziecka z innymi osobami chorymi zakaźnie lub zagrożonymi chorobą zakaźną. W sytuacji, w której opiekun ma wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka. W przypadku stwierdzenia przez opiekuna, że dziecko jest chore (np. ma gorączkę, katar, coś je boli), opiekun niezwłocznie powiadamia o tym rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko ze żłobka. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem dziecka i powiadomienia go o chorobie, złym samopoczuciu dziecka lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia dziecka, opiekun lub organ prowadzący powiadamia pogotowie ratunkowe. Lekarz pogotowia podejmuje decyzję o stanie zdrowia dziecka.
 1. Osoba odprowadzająca dziecko do żłobka ma obowiązek doprowadzenia dziecka do sali żłobka i pozostawienia go pod opieką opiekuna. Osoba ta ma obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów, zwłaszcza w okresie epidemii i zagrożenia epidemią, oraz do stosowania się do wynikających z powyższych dokumentów zasad obowiązujących w placówce, w tym dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych i ochronnych.
 1. Do odbioru dziecka uprawnieni są rodzice lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 1. Osoby odbierające dziecko nie mogą być pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków o podobnym działaniu. Jeżeli w ocenie opiekuna zachodzi prawdopodobieństwo, że osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem powyższych substancji, opiekun pozostaje uprawniony do niewydania dziecka takiej osobie. Opiekun ma obowiązek zgłoszenia tego faktu organowi prowadzącemu lub Dyrektorowi, który zawiadamia o powyższym zdarzeniu rodzica dziecka albo inną osobę upoważnioną do odbioru, ma także prawo zawiadomić właściwe służby, organy, w tym Policję lub Sąd Rodzinny.
 1. W momencie odbioru dziecka ze żłobka – spod pieczy opiekuna – osoba odbierająca dziecko przejmuje nad nim opiekę, a opiekun (za wyjątkiem zawinienia) nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie budynku, w którym znajduje się żłobek i przedszkole, pozostające już pod opieką osób odbierających.
 1. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godziny 17:00 tj. do czasu zamknięcia żłobka. W przypadku trzykrotnego zawinionego odebrania dziecka po godz. 17:00, może nastąpić rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy z rodzicami dziecka, na szczegółowych zasadach określonych w tej umowie. Po drugim zawinionym odbiorze dziecka po godz. 17:00, żłobek kieruje do rodziców wezwanie do zaprzestania naruszeń, a bezskuteczność tego wezwania, polegająca na kolejnej (trzeciej) zawinionej zwłoce w odbiorze dziecka, daje żłobkowi podstawę do wypowiedzenia umowy.

ROZDZIAŁ IV

PERSONEL ŻŁOBKA

Paragraf 7

  1. Organizacja Żłobka i zatrudnianie personelu uwarunkowane są:
 • wiekiem dzieci, przy założeniu, że zgodnie z „ustawą żłobkową” przysługuje 1 opiekun na 8 dzieci w przypadku dzieci powyżej 1 roku lub 1 opiekun na 5 dzieci, gdy w grupie znajduje się dziecko poniżej roku lub z orzeczeniem o niepełnosprawności lub wymagające szczególnej opieki;
 • liczbą miejsc organizacyjnych, w tym liczbą miejsc wynikającą z wytycznych, zaleceń lub decyzji właściwych organów;
 • przyjęciem dziecka niepełnosprawnego, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności;
 • przyjęciem dziecka wymagającego szczególnej opieki.
 1. Osoby zatrudnione w żłobku posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie.
 1. W żłobku zatrudnieni są: dyrektorzy, opiekunowie oraz pracownicy administracji i obsługi.
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania opiekunów i innych pracowników (personelu) żłobka określają odrębne przepisy.
 1. Osoba, która jest pracownikiem żłobka powinna:
 • mieć życzliwy i wyrozumiały stosunek do dzieci, rodziców oraz współpracowników;
 • cechować się kulturą osobistą w rozmowach z pracownikami, rodzicami i dziećmi.
 1. Pracownicy żłobka zobowiązani są w szczególności do:
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa;
 • troszczenia się o mienie żłobka;
 • przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
 1. realizowania pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, niespóźniania się do pracy i nieopuszczania stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
 2. codziennego podpisywania listy obecności,
 3. usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 4. wykonywania pracy sumiennie i skrupulatnie,
 5. zgłaszania dyrektorowi zaistniałych szkód w sprzęcie,
 6. noszenia w pracy czystego i nienagannego ubioru,
 7. poddawania się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę przyjęcia i wykonywania pracy,
 8. wykonywania innych poleceń pracodawcy, włącznie z czasowym przejściem na inne stanowisko pracy,
 9. stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, zaleceń lub decyzji właściwych organów, w tym organów inspekcji sanitarnej.
 1. W żłobku zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi. Do ich zadań należą:
 • zapewnienie sprawnego codziennego działania żłobka, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych;
 • dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego;

Szczegółowy zakres obowiązków ustala organ prowadzący.

 1. Wszyscy pracownicy żłobka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 1. Pracownikom obsługowym nie wolno przeprowadzać rozmów z rodzicami na temat zachowania dzieci.
 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ OPIEKUNÓW I SPECJALISTÓW

Paragraf 8

  1. Do zadań opiekunów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom należy w szczególności:
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
 • systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzi się zajęcia, a w razie pojawienia się uszkodzeń natychmiastowe powiadamianie organu prowadzącego;
 • powiadamianie organu prowadzącego o wypadku dziecka;
 • organizowanie spacerów i wycieczek zgodnie z obowiązującym w żłobku regulaminem wycieczek i spacerów.
 1. Zadania dotyczące współdziałania z rodzicami:
 • zapoznanie rodziców w danym roku z zadaniami realizowanymi w żłobku wynikającymi z miesięcznych planów pracy;
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz ustalenie wspólnie z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych w celu stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju;
 • umożliwienie rodzicom przekazywania informacji o dziecku w godzinach otwarcia żłobka, w sposób bezpośredni lub telefonicznie +48 533 597 570, podczas wcześniej uzgodnionych indywidualnych lub grupowych spotkań z opiekunami;
 • planowanie i organizowanie pracy z dzieckiem tak, aby uwzględnić jego indywidualne potrzeby i możliwości oraz zainteresowania i zdolności;
 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez rozmowy, zajęcia otwarte, bezpośrednią wymianę informacji, zebrania grupowe, gazetki tematyczne, wystawy prac dziecięcych;
 • prowadzenie pedagogizacji rodziców, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zachęcanie rodziców do współpracy podczas organizowania wycieczek, imprez, konkursów, czy akcji charytatywnych.
 1. Zadaniami związanymi z planowaniem i prowadzeniem pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za ich jakość są:
 • aktywny udział w opracowywaniu miesięcznych planów pracy i dokonywanie samooceny pracy w celu podnoszenia jakości pracy żłobka;
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji:
 1. kart obserwacji dziecka,
 2. miesięcznych planów pracy z dziećmi,
 3. zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 4. dziennika zajęć terapeutycznych i specjalistycznych.
 • samokształcenie i doskonalenie się poprzez:
 1. udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych, warsztatach,
 2. udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o charakterze warsztatowym, kursów doskonalących,
 3. czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci,
 4. wspólne rozwiązywanie problemów występujących w żłobku;
 • kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem dzieci, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności osobistej wychowanka;
 • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie i otaczającej rzeczywistości;
 • kierowanie działalnością dziecka przez:
  1. organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie odpowiednich sytuacji edukacyjnych,
  2. dostarczanie odpowiednio dobranych treści,
  3. stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem;
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania oraz niwelowanie deficytów rozwojowych;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 • urozmaicanie swojej pracy, stosowanie nowatorskich rozwiązań.
 1. Zakres zadań opiekunów związanych z prowadzeniem obserwacji dzieci i jej dokumentowaniem:
 • prowadzenie obserwacji mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 • prowadzenie bieżącej diagnostyki podczas zajęć i zabaw z dziećmi;
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem;
 • dokumentowanie obserwacji w karcie obserwacji dziecka, minimum dwa razy w roku.
 1. Współpraca opiekunów ze specjalistami zatrudnionymi w żłobku polega na:
 • opracowaniu zakresu wsparcia dla dzieci i rodziców;
 • wymianie uwag, wzajemnej pomocy w sytuacjach trudnych;
 • udziale w zajęciach grupowych prowadzonych przez specjalistów, współpraca z prowadzącym, wspomaganie dzieci wymagających pomocy.
 1. Opiekun zobowiązany jest również wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora i organ prowadzący wynikające z działalności żłobka.
 1. Realizację poszczególnych zadań należy dostosować do obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, zaleceń lub decyzji właściwych organów, w tym organów inspekcji sanitarnej, albo decyzji organu prowadzącego podjętych z uwagi na przeciwdziałanie epidemii lub zagrożeniu epidemią.

ROZDZIAŁ V

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Paragraf 9

 1. Żłobek współpracuje z rodziną i rodzicami dziecka, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka.
 1. Żłobek podejmuje wspólne działania z rodzicami dzieci w celu uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.
 1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i opiekunów poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od potrzeb opiekunów oraz rodziców.
 1. Opiekunowie grupy mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora żłobka albo rodziców. O każdym nadzwyczajnym zebraniu opiekun grupy ma obowiązek poinformować organ prowadzący.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka mogą utworzyć radę rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i działa w obrębie kompetencji, o których mowa w ustawie o żłobkach.
 1. Żłobek współpracuje z rodzicami poprzez:
 • organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z organem prowadzącym, dyrektorem, opiekunami i specjalistami w zależności od potrzeb, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z opiekunem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać wsparcie pedagogiczne i psychologiczne;
 • organizowanie wspólnych imprez okolicznościowych tj. np. Dzień Dziecka, baliki, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców lub innych członków rodziny dziecka;
 • informacje umieszczane na stronie internetowej żłobka i portalach społecznościowych; na upublicznienie wizerunku lub innych danych osobowych dziecka żłobek zobowiązany jest pozyskać zgodę rodziców dziecka;
 • wysyłanie informacji pocztą elektroniczną, kontakt telefoniczny oraz tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;
 • organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w żłobku zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu; o zajęciach otwartych rodzice są informowani z dostatecznym wyprzedzeniem przez dyrektora żłobka.

Realizację poszczególnych form współpracy z rodzicami należy dostosować do obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, zaleceń lub decyzji właściwych organów, w tym organów inspekcji sanitarnej, albo decyzji organu prowadzącego podjętych z uwagi na przeciwdziałanie epidemii lub zagrożeniu epidemią.

 1. Aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie dziecka w żłobku rodzice zobowiązani są:
 • zaopatrzyć dziecko w:
  1. domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
  2. pieluchy jednorazowe, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające,
  3. piżamę, pościel (kocyk z poszewką i prześcieradło), odzież na zmianę,
  4. bieliznę osobistą i odzież na zmianę,
  5. smoczek, butelkę ze smoczkiem, jeśli dziecko używa.
 • podpisać wszystkie rzeczy dziecka;
 • poinformować pracowników żłobka o indywidualnych potrzebach dotyczących diety, higieny snu, możliwościach rozwoju psychoruchowego dziecka;
 • przedstawić zaświadczenie od lekarza w przypadku wymaganej diety eliminacyjnej z szczegółowymi informacjami dotyczącymi produktów, które należy wyeliminować z diety dziecka;
 • zapoznawać się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów dyrektora placówki i organu prowadzącego;
 • przestrzegać doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora żłobka i stosować się do nich.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Paragraf 10

 1. Niniejszy Regulamin reguluje organizację i zakres działania Niepublicznego Żłobka „Kulka” w Wirach i obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka: opiekunów, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 1. W celu umożliwienia zapoznania się całej społeczności żłobka z treścią niniejszego dokumentu, Regulamin udostępniony jest:
  • na stronie internetowej żłobka www.przedszkolekulka.pl;
  • w formie papierowej w sekretariacie żłobka.

Paragraf 11

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

 • umowa o świadczenie usług;
 • karta zgłoszenia dziecka.

Paragraf 12

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania. Zastrzega się możliwość zmiany zapisów w Regulaminie, o których rodzice zostaną poinformowani, przed ich wejściem w życie, osobiście i na tablicy ogłoszeń. Jeśli rodzice nie zaakceptują tych zmian, są uprawnieni do rozwiązania umowy o świadczenie usług bez zachowania okresu wypowiedzenia.