Metody

METODA DOBREGO STARTU:

Celem Metody Dobrego Startu jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka. Przygotowuje do nauki czytania i pisania, często jest także wykorzystywana w terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Aktywizuje i integruje percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, funkcje językowe, myślenie symboliczne oraz umiejętności grafomotoryczne.

PEDAGOGIKA ZABAWY:

Pedagogika zabawy jest zbiorem metod aktywizujących, których myślą przewodnią jest „uczymy bawiąc i bawimy ucząc”.

Zabawa staje się punktem wyjścia do różnych działań opartych na ruchu, śpiewie, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej, czy konstrukcyjnej, pozwala wyrażać emocje, rozwijać wiedzę i umiejętności, a także uczy komunikować się i współdziałać w grupie.

METODA WERONIKI SHERBORNE:

Zajęcia te służą rozwijaniu poprzez ruch świadomości własnego ciała, działania w przestrzeni oraz nawiązywania kontaktu z innymi. Wspomaga prawidłowy rozwój dziecka, koryguje występujące dysharmonie, czy inne, ewentualne zaburzenia rozwoju. Kształtuje poczucie tożsamości, buduje wiarę we własne możliwości.

AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI WG BATII STRAUSS

Ma na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej przez aktywny udział w utworze, wykonywanie odpowiednio dobranych ruchów rytmicznych, tanecznych, czy grę na instrumentach.

Rozwija wyobraźnię dźwiękową umożliwiając dziecku wystąpienie w roli współwykonawcy, jak i dyrygenta.

METODA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO