Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

                                    Rozdział I

                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

 1. Prywatne przedszkole KULKA, zwane dalej przedszkolem jest placówką                                                                                                                                niepubliczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w WIRACH, ul. POZNAŃSKA
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest EWA OLEWIŃSKA-STAŃDA.
 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KULKA

EWA OLEWIŃSKA-STAŃDA

NIP: 7791989518

REGON: 361783940

Paragfar 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek

niepublicznych

 1. Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Miasta
 2. Niniejszego statutu.

Paragraf  3

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz subwencji otrzymywanej z gminy.
 2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.
 3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt liczony jest osobno poza opłatą stałą.
 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
 6. Pobierana jest opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.
 7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Paragraf  4

 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Część zajęć przedszkolnych prowadzona jest równolegle w języku polskim i angielskim.

 

                                 Rozdział II

             CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Paragraf 1

Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia wszystkim wychowankom bezpieczeństwo i optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.
 2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
 3. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 4. Współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci.
 5. Realizuje założenia programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 6. Rozwija umiejętności językowe w zakresie języka ojczystego oraz języka angielskiego.

Paragraf  2

Do zadań przedszkola należy:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie nieobecności rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Zapewnianie stymulującego aktywność i  rozwój  dziecka otoczenia oraz zajęć dydaktycznych.
 3. Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa, oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.
 4. Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.
 5. Budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie.
 6. Wspieranie kreatywności dziecka.

                               Rozdział III

     ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:

 1. Organ prowadzący – właściciel: EWA OLEWIŃSKA-STAŃDA
 2. Dyrektor Administracyjny :  AGNIESZKA.
 3. Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna.

Paragraf 1

Do kompetencji i zadań Organu prowadzącego przedszkole należy:

 1. Uchwalenie statutu przedszkola.
 2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.
 3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.
 4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy).
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Paragraf 2

Dyrektor Administracyjny przedszkola:

 1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje przedszkole na zewnątrz.
 2. Dbaje o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz  zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
 3. Podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do  przedszkola.

Dyrektor Pedagogiczny  przedszkola:

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 2. Koordynuje opiekę nad dziećmi.
 3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 4. Współpracuje z rodzicami.
 5. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.

Paragraf 3

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych, Organ Prowadzący oraz Dyrektor Administracyjny.

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. Ocena efektywności stosowanych programów nauczania
 2. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

                               Rozdział IV

            ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zapisu dziecka.
 3. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.
 4. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w czterech  oddziałach przedszkolnych.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci. Oddział  może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 6. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
  • Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.
  • Salkę ćwiczeń
  • Ogród z wyposażeniem.
  • Łazienki dla dzieci i personelu.
  • Szatnię.
  • Kuchnię z zapleczem gastronomicznym.
  • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
 7. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.
 8. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

                                 Rozdział V

         WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Paragraf  1

 1. Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat.
 2. Dziecko w przedszkolu  ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
  • poszanowania godności osobistej,
  • szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności

Paragraf  2

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:

 1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami.
 2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach, które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,
 3. nagminnego nieodbierania dziecka z przedszkola w godzinach określonych przez statut,
 4. rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatą czesnego  do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

                               Rozdział VI

            PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków podczas ich pobytu w przedszkolu, jak i na spacerach i wycieczkach poza terenem placówki.
  • Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.
  • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej dokumentowanie.
  • Prowadzenie i  dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka.
  • Współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
  • Dbanie o estetyczny wygląd sal oraz czystość i bezpieczeństwo zabawek.
  • Udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień.
  • Realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących.
  • Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
  • Własne doskonalenie zawodowe.
 4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  • Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.
  • Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
  • Włączenia ich w działalność przedszkola.
 5. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych

                              Rozdział VII

           PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, personel kuchenny, personel sprzątający, personel techniczny

Do ich zadań należą:

 1. Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych
 4. Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
 5. Szczegółowy zakres obowiązków ustalają dyrektorzy przedszkola

                             Rozdział VIII

                               RODZICE

Paragraf 1

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu.
 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb.

3.Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju.

4.Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka.

 1. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.

Paragraf  2

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzegania niniejszego statutu.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności.
 3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.
 4. Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych.

                             Rozdział IX

             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Jeżeli mają Państwo dziecko uczęszczające do przedszkola w Komornikach, Luboniu lub Wirach serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zapisywania przez naszą stronę.