Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

                                 ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

 1. Przedszkole „Kulka” w Wirach zwane dalej „przedszkolem” jest wielooddziałowym przedszkolem niepublicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku nr 43 przy ul. Poznańskiej w Wirach.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Ewa Olewińska.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
 5. Ustalona nazwa, która używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach to:

Przedszkole Niepubliczne Kulka

Ewa Olewińska

NIP: 7791989518

REGON: 361783940

Paragraf 2

 1. Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

1) przedszkole  – należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne „Kulka” w Wirach;

2) nauczyciel – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego   przedszkola;

3) specjalista – należy przez to rozumieć psychologa, pedagoga, logopedę, rehabilitanta
i innego terapeutę pracującego w przedszkolu;

4) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

5) dzieci  – należy przez to rozumieć wszystkich wychowanków przedszkola;

6) ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty z późniejszymi zmianami;

7) ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r, poz. 59;  wprowadzająca ustawę poz. 60;

8) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty
w Poznaniu;

9) organ prowadzący – należy przez to rozumieć Ewa Olewińska.

                                 ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Paragraf 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
 1. Do zadań przedszkola należy:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego tempa rozwoju oraz wspierających indywidualność dziecka, wzmacniających jego poczucie wartości i potrzebę tworzenia relacji osobowych oraz uczestnictwa w grupie;
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne oraz kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
  i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • kreowanie, wspólne z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
  i instytucjami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole zakończone analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej, religijnej i etnicznej poprzez: prowadzenie zajęć w języku polskim, wprowadzanie do zajęć
  z dziećmi treści z historii, kultury i tradycji naszego kraju oraz poprzez prowadzenie nauczania religii dla dzieci, których rodzice wyrażą takie życzenie;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom niepełnosprawnym uczęszczanie do placówki, jeśli poradnia psychologiczno-pedagogiczna wskaże, że dziecko powinno i może przebywać wśród dzieci pełnosprawnych, w grupie liczącej do 25 dzieci.

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

Paragraf 4

 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka oraz wspomaga rozwój dziecka w celu przygotowania go do podjęcia nauki w szkole poprzez:

1) rozpoznawanie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka poprzez dokonywanie przynajmniej dwa razy w roku oceny funkcjonowania dziecka i zapisywania jej w karcie obserwacji dziecka;

2) organizowanie optymalnych warunków do jak najlepszego rozwoju wychowanka;

3) dostosowanie programu nauczania wychowankowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego tworzonego przez zespól specjalistów pracujących z dzieckiem, na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz w oparciu
o zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej zawarte w orzeczeniu;

4) wykorzystywanie w pracy z dzieckiem bogatego wachlarza odpowiednio dobranych
do jego możliwości rozwojowych  różnorodnych metod między innymi: ruch rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy, opowieść ruchowa, zabawa naśladowcza, metoda „Dobrego startu”, metoda projektów, metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, program aktywności Knill, wybrane elementy technik pracy C. Freineta, koncepcji Marii Montessorii,  Integracji Sensorycznej;

5) organizowanie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem różnorodnych form pracy: z całą grupą, w zespołach, czy  indywidualnie;

6)  uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w stosunku do ich dziecka;

7) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej, tak aby dziecko czuło się bezpieczne, akceptowane
i doceniane;

8) wspomaganie rodziny dziecka w wychowaniu poprzez stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, konsultacji.

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji w danym roku szkolnym określa się w Rocznym Planie Pracy Przedszkola.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Paragraf 5

 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 1. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi ma na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom i organizowana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor pedagogiczny przedszkola.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych
o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

4) porad i konsultacji.

                                  ROZDZIAŁ III

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

Paragraf 6

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka    i     jego     możliwości  rozwojowych,   potrzeb   środowiskowych
  z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 1. Opiekę nad dziećmi w trakcie ich całego pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo, poziom nauczania, wychowania i opieki.
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie przedszkola oraz poza nim poprzez:

1) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż;

2) realizację zadań zapisanych w niniejszym statucie;

3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;

4) organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

5) wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;

6) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń, w których przebywają dzieci i ogrodu przedszkolnego do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;

7) ogrodzenie terenu przedszkola.

 1. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Paragraf 7

 1. Dzieci korzystające z I śniadania powinny być przyprowadzone do przedszkola do godziny 8:30, a pozostałe dzieci najpóźniej do godziny 9:00.
 1. Do przedszkola przyprowadza się tylko zdrowe dziecko. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, że dziecko jest chore (ma gorączkę, katar, coś je boli) , nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko
  z przedszkola. W przypadku braku możliwości powiadomienia rodzica nauczyciel lub organ prowadzący powiadamia pogotowie ratunkowe. Lekarz pogotowia podejmuje decyzję o stanie zdrowia dziecka.
 1. Rodzic/osoba odprowadzająca dziecko ma obowiązek doprowadzenia dziecka do przedszkola i pozostawienia go pod opieką nauczyciela.
 1. Do odbioru dziecka uprawnieni są rodzice lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 1. Osoby odbierające dziecko nie mogą być pod wpływem środków odurzających (również alkoholu). Nauczyciel, który zauważy , że rodzic/osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem środków odurzających, ma prawo nie wydać dziecka. Zgłasza ten fakt organowi prowadzącemu, który ma prawo zawiadomić Policję lub zgłosić sprawę do Sądu – Wydziału ds. Rodzinnych i Nieletnich.
 1. W momencie odbioru dziecka z przedszkola rodzic/ osoba odbierająca przejmuje nad nim opiekę, nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie przedszkola pod opieką osób odbierających.
 1. Dziecko należy odebrać do godziny 18 tj. do czasu zamknięcia przedszkola. W przypadku trzykrotnego odebrania dziecka po godz. 18, może nastąpić rozwiązanie umowy
  z rodzicami dziecka.

                                  ROZDZIAŁ IV

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

Paragfar 8

 1. Przedszkole współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka.
 1. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami dzieci w celu uzgadniania kierunku
  i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.
 1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od potrzeb prowadzących oddział nauczycieli oraz rodziców,   jednakże   nie   może   być    rzadsza  niż 2 razy w roku. Zebrania z rodzicami są protokołowane.
 1. Nauczyciele oddziału na początku każdego roku szkolnego przekazują rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań.
 1. Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej albo rodziców. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania organ prowadzący.
 1. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora pedagogicznego, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych
i wychowawczych przedszkola;

2) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z organem prowadzącym, dyrektorem pedagogicznym, nauczycielami, specjalistami
w zależności od potrzeb, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić  z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego  i psychologicznego;

3) organizowanie wspólnych imprez okolicznościowych np. Dzień Babci  i Dziadka,  Mamy  i Taty, Jasełka, Dzień Dziecka,  baliki, wycieczki, imprezy plenerowe i inne
z udziałem rodziców;

4) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola i facebooku;

5) wysyłanie informacji pocztą elektroniczną, kontakt telefoniczny oraz tablice informacyjne i wystawy prac dzieci;

6) organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu.

                                  ROZDZIAŁ V

 ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 Paragraf 9

 1. Organami przedszkola są:

1) Organ prowadzący – Właściciel: EWA OLEWIŃSKA.

2) Dyrektor Administracyjny :  AGNIESZKA GÓRZYŃSKA.

3) Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola: MONIKA BARTKOWIAK.

4) Rada Pedagogiczna.

Paragraf 10

 1. Do kompetencji i zadań organu prowadzącego przedszkole należy:

1) uchwalenie statutu przedszkola;

2) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

3) sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku;

4) zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy);

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) wyrażanie zgody na podjęcie na terenie przedszkola działań przez osoby, instytucje
i stowarzyszenia.

 1. Zadania dyrektora administracyjnego:

1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola, reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;

2) dbanie o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz  zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników;

3) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do  przedszkola.

 1. Zadania dyrektora pedagogicznego:

1) organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego oraz odpowiadanie za jego poziom;

2) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie;

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz oceny ich dorobku zawodowego  w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;

5) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli;

6) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

7) współpraca z rodzicami;

8) realizowanie wszelkich innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadań, określonych przez organ prowadzący.

Paragraf 11

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, kształcenia i wychowania.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych, organ prowadzący oraz dyrektor administracyjny.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor pedagogiczny.
 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć oraz
  w miarę potrzeb, a także na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego (za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej), w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 1. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz regulaminem działalności rady pedagogicznej.
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

2) wybór przedszkolnego zestawu programów;

3) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

Paragraf 12

 1. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 1. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań przedszkola w celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia poziomu jakości pracy przedszkola.
 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą poprzez:

1) kierowanie do siebie wzajemnie  wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw  przedszkola;

2) spotykanie się na wspólnych zebraniach w miarę potrzeb i na wniosek poszczególnych organów;

3) wymienianie bieżącej informacji o  podejmowanych działaniach lub planowanych zamierzeniach;

4) podejmowanie  współpracy , organizacja wspólnych imprez i uroczystości dla dzieci
i rodziców.

 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

1) organy przedszkola działają zgodnie z prawem;

2) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów;

3) sprawy sporne między organami rozstrzyga organ prowadzący.

                                  ROZDZIAŁVI

 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Paragraf 13

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
 • liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas pracy;
 • wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
 • wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

3. Organ prowadzący może podjąć decyzję o innej zasadzie tworzenia poszczególnych grup ze względu na specyfikę zapisów  dzieci do przedszkola w danym roku szkolnym.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

Paragraf 14

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa organ prowadzący.
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 1. Przedszkole czynne jest w godzinach dostosowanych do potrzeb większości rodziców zgłaszanych przy zapisach dzieci na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy ustala organ prowadzący.
 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora pedagogicznego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 1. Na wniosek rodziców organ prowadzący może zorganizować na terenie przedszkola zajęcia dodatkowo płatne.
 1. Czas wszystkich zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :

1) dla dzieci w wieku 3-4 lat – około 15 minut

2) dla dzieci 5 i 6 lat – około 30 minut.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia oraz zajęć dodatkowych nauczyciele, którym powierzono oddział w danym roku szkolnym, ustalają szczegółowy rozkład dnia w danej grupie uwzględniając jej specyfikę, w tym wiek , potrzeby i zainteresowania dzieci.

 Paragraf 15

 1. W przedszkolu mogą funkcjonować maksymalnie 4 oddziały.
 1. Organ prowadzący powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej organ prowadzący stara się, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dzieci do przedszkola.
 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada :

1) cztery odpowiednio wyposażone sale do zajęć przedszkolnych;

2) salę gimnastyczną;

3) ogród z wyposażeniem;

4) łazienki dla dzieci i personelu;

5) szatnię;

6) kuchnię z zapleczem gastronomicznym;

7) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

 Paragraf 16

 1. Przedszkole finansuje swoje funkcjonowanie ze środków uzyskiwanych z następujących źródeł:

1) opłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;

2) dotacja z budżetu Gminy;

3) darowizny sponsorów na rzecz przedszkola.

 1. Wysokość czesnego określana jest przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Wysokość dotacji gminnej jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Wysokość dotacji od sponsorów zależna jest od skuteczności działań organu prowadzącego, nauczycieli oraz rodziców włączających się do pozyskiwania dodatkowych środków.

Paragraf 17

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zapisu dziecka.
 2. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.
 3. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczają rodzice w formie opłaty stałej płatnej
  do 5 dnia każdego miesiąca.
 4. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 5. Przy rejestracji dziecka do przedszkola pobierana jest opłata wpisowa, której wysokość ustala organ prowadzący.
 6. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 7. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci, które w całości opłacane jest przez rodziców.
 8. Opłaty za wyżywienie pobierane są z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
 9. Nadwyżka za żywienie związana z nieobecnością dziecka w przedszkolu odliczana jest
  w następnym miesiącu kalendarzowym.
 10. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z żywienia w całości pokrywając dzienną stawkę żywieniową.
 11. Na prośbę rodziców i na ich koszt przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma  zależy od możliwości organizacyjnych  przedszkola i wyboru rodziców.

                                  ROZDZIAŁVII

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
W PRZEDSZKOLU

Paragraf 18

 1. W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji
  i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Osoba, która jest pracownikiem przedszkola, zgodnie z Kodeksem Etyki powinna :

1) mieć życzliwy i wyrozumiały stosunek do dzieci, rodziców oraz współpracowników;

2) cechować się  kulturą osobistą w rozmowach z pracownikami przedszkola, rodzicami
i dziećmi.

 1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

1) troszczenia się o mienie przedszkola;

2) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:

 1. a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźniania się do pracy i nie opuszczania stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
 2. b) codziennego podpisywania listy obecności,
 3. c) usprawiedliwianiu nieobecności w pracy,
 4. d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
 5. e) zgłaszaniu dyrektorowi przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
 6. f) noszeniu w pracy czystego i nienagannego ubioru,
 7. g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę przyjęcia
  i wykonywania pracy,
 8. h) wykonywaniu innych poleceń organu prowadzącego, włącznie z czasowym przejściem na inne stanowisko pracy w przedszkolu.
 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi. Do ich zadań należą:

1) zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych;

4) dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego;

5) szczegółowy zakres obowiązków ustalają dyrektorzy przedszkola.

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 2. Pracownikom administracyjnym i    obsługowym   nie  wolno  przeprowadzać  rozmów
  z  rodzicami na temat zachowania dzieci.
 3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk jest opracowany przez dyrektora przedszkola, wręczony pracownikowi oraz umieszczony w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

 Parfagraf 19

 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom należy
  w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzi się zajęcia, a w razie pojawienia się uszkodzeń  natychmiastowe powiadamianie organu prowadzącego;

3) powiadamianie organu prowadzącego o wypadku dziecka;

4) organizowanie spacerów i wycieczek zgodnie z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.

 1. Zadania dotyczące współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

1) zapoznanie rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym
z zadaniami realizowanymi w przedszkolu wynikającymi z podstawy wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu, rocznego planu pracy;

2)  rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz ustalenie wspólnie
z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych
i dydaktycznych w celu stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju;

3) umożliwienie rodzicom przekazywania informacji o dziecku  w godzinach otwarcia przedszkola, w sposób bezpośredni lub telefonicznie oraz podczas wcześniej uzgodnionych indywidualnych, lub grupowych spotkań z nauczycielami;

4) planowanie i organizowanie pracy z dzieckiem tak, aby  uwzględnić jego indywidualne potrzeby i możliwości oraz zainteresowania i zdolności;

5) informowanie rodziców na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, tablicy informacyjnej bądź mailowo o tematyce i treści planów miesięcznych w danym oddziale;

6) przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania
i rozwoju poprzez rozmowy, zajęcia otwarte, bezpośrednią wymianę informacji, zebrania grupowe, gazetki tematyczne, wystawy prac dziecięcych;

7) prowadzenie pedagogizacji rodziców, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

8) zachęcanie rodziców do współpracy podczas organizowania wycieczek, imprez przedszkolnych, konkursów, czy akcji charytatywnych.

 1. Zadania związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

1) aktywny udział w opracowywaniu rocznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej, miesięcznych planów pracy  oraz uczestniczenie w mierzeniu jakości pracy przedszkola poprzez monitorowanie, konstruowanie narzędzi badawczych
i dokonywanie ewaluacji pracy w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola;

2)  prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej:

 1. a) dziennika zajęć,
 2. b) kart obserwacji dziecka,
 3. c) miesięcznych planów pracy z dziećmi i sprawozdań z ich realizacji,
 4. d) zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych,
 5. f) dziennika zajęć terapeutycznych i specjalistycznych.

3) samokształcenie i doskonalenie się poprzez:

 1. a) udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych, warsztatach,
 2. b) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o charakterze warsztatowym, kursów doskonalących,
 3. c) czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,
 4. d) wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć koleżeńskich,
 5. e) wspólne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu;

4) kierowania się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem dzieci, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem godności osobistej wychowanka;

5) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej;

6) kierowanie działalnością dziecka przez:

 1. a) organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie odpowiednich sytuacji edukacyjnych,
 2. b) dostarczanie odpowiednio dobranych treści,
 3. c) stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem;

7) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań  oraz niwelowanie deficytów rozwojowych;

8) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;

9) urozmaicanie swojej pracy, stosowanie nowatorskich rozwiązań.

 1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie:

1) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

2) prowadzenie bieżącej diagnostyki podczas zajęć i zabaw z dziećmi;

3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem;

4) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych w karcie obserwacji dziecka, minimum 2 razy w roku.

 1. Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu polega na:

1) opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) opracowaniu zakresu wsparcia dla dzieci i rodziców objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

3) wymianie uwag, wzajemnej pomocy w sytuacjach trudnych;

4) udziale w zajęciach grupowych prowadzonych przez specjalistów, współpraca
z prowadzącym, wspomaganie dzieci wymagających pomocy.

 1. Do zadań nauczyciela należy także planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz udział w pracach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest również wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora pedagogicznego i organ prowadzący wynikające z działalności przedszkola.
 1. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania do podjęcia nauki w szkole, jeśli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                ROZDZIAŁ VIII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

Paragraf 20

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkolne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
 2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 9 lat.
 3. Dzieci w wieku 6 lat obowiązkowo realizują roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat.
 5. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może być objęte zindywidualizowaną ścieżką lub indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 7. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3) poszanowania godności osobistej;

4) życzliwego i podmiotowego traktowania;

5) rozwoju z uwzględnieniem jego zainteresowań, możliwości i potrzeb;

6) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

7) codziennego pobytu na powietrzu;

8) korzystania z zajęć korekcyjnych,  terapeutycznych.

 1. Dziecko w przedszkolu zobowiązane jest do:

1) przestrzegania przedszkolnego „Kodeksu zachowań”;

2) stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela, dotyczących współdziałania i współżycia w grupie społecznej.

 1. Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:

1) zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami;

2) rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach, które tego wymagają, nie współdziałają
z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego;

3) nagminnego nieodbierania dziecka z przedszkola w godzinach określonych przez statut;

4) rodzice zalegają z opłatą czesnego.

 1. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola mają prawo do:

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji
i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;

5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi  z rocznego planu pracy przedszkola;

6) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności  ze statutem przedszkola i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;

7) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

8) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

9) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie
z potrzebami;

10) angażowania się jako partnerzy w edukację i wychowanie ich dzieci w przedszkolu, osobiście włączać się w życie przedszkola, imprezy, uroczystości, wyjścia
i wycieczki.

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

4) terminowe uiszczanie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu;

5) przyprowadzanie zdrowego dziecka do przedszkola;

6) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

7) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

8) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

9) zawiadamianie przedszkola o długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);

10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

11) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

12) zapewnienie dziecku odpowiedniego stroju umożliwiającego samodzielne przebieranie się oraz dostosowanego  do warunków atmosferycznych aby umożliwić codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

                                ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Paragraf 21

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania Niepublicznego Przedszkola „Kulka” w Wirach i obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 4. W celu umożliwienia zapoznania się całej społeczności przedszkolnej z treścią statutu Statut Przedszkola udostępniony jest:

1) na stronie internetowej przedszkola;

2) w formie papierowej w sekretariacie przedszkola.

 1. Statut Przedszkola Niepublicznego „Kulka” w Wirach wchodzi w życie z dniem
  30 listopada 2017 roku.

 

 

Jeżeli mają Państwo dziecko uczęszczające do przedszkola w Komornikach, Luboniu lub Wirach serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zapisywania przez naszą stronę.