Metody

METODA DOBREGO STARTU:

Celem Metody Dobrego Startu jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka. Metoda ta służy przygotowaniu do nauki czytania i pisania, często jest także wykorzystywana w terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Aktywizuje i integruje percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, funkcje językowe, myślenie symboliczne oraz umiejętności grafomotoryczne.

Zajęcia prowadzone tą metodą są ciekawe, dzieci poznają na nich piosenki, proste znaki symboliczne odwołujące się do ich treści.

PEDAGOGIKA ZABAWY:

Zabawa jest podstawową formą aktywności małego dziecka, dlatego wykorzystuje się ją w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Pedagogika zabawy jest zbiorem metod aktywizujących, których myślą przewodnią jest „uczymy bawiąc i bawimy ucząć”.

Zabawa staje się punktem wyjścia do różnych działań opartych na ruchu, śpiewie, tańcu, muzyce, ekspresji werbalnej, plastycznej, czy konstrukcyjnej.

Zabawa zorganizowana w taki sposób daje dzieciom radość, możliwość wyrażania emocji, rozwija wiedzę i umiejętności, a także uczy komunikowania się i współdziałania w grupie.

METODA WERONIKI SHERBORNE:

Zajęcia te służą rozwijaniu poprzez ruch sprawności, świadomości własnego ciała, działania w przestrzeni oraz nawiązywania kontaktu z innymi. Celem tej metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, korygowanie występujących dysharmonii, czy innych, ewentualnych zaburzeń rozwoju. Ćwiczenia prowadzone tą metodą rozwijają poczucie tożsamości, sprzyjają budowaniu wiary we własne możliwości.

AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI WG BATII STRAUSS

Metoda ta ma na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej przez aktywne uczestniczenie w poznawanym utworze, wykonywanie odpowiednio dobranych ruchów rytmicznych, tanecznych, czy grę na instrumentach.

Rozwija wyobraźnię dźwiękową umożliwiając dziecku wystąpienie w roli współwykonawcy jak i dydrygenta jednocześnie zapewniając większą atrakcyjność zajęć.

METODA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO